รับทำบัญชี
ด้านทำบัญชีและภาษีอากร

บริษัท รับทำบัญชี ชลบุรี, ระยอง, ภาษีอากร, ทำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี, บริการ ปิดงบการเงิน 

ให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากรจัดทำบัญชีรายปี, และ วางแผนภาษีอากร, บริการ รับทำเงินเดือน, บริการ ด้านประกันสังคม

 

       1) จัดทำรายงายภาษีซื้อและภาษีขาย                                                        2) คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน (ภ.ง.ด.1, 3, 53, ภ.พ.30)

       3) จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.91, 94)                           4) คำนวณและยื่นแบบประกันสังคม

       5) ปิดบัญชีประจำเดือนและปิดบัญชีประจำปี                                               6) จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน

       7) จัดทำและยื่นแบบประจำปี (ภงด.51, ภงด.50 ภงด.1, ส.บช.3, และ บอจ.5)          8) รับทำบัญชีเงินเดือน

 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน

                  - ให้บริการรวบรวมเอกสารประกอบการลงบัญชี พร้อมวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้น

                  - บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานทางบัญชี โดยระบบคอมพิวเตอร์

                  - ยื่นแบบภาษีต่อกรมสรรพากร เช่น ภงด.1, ภงด.1ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30 และ ภธ40. เป็นต้น

                  - จัดทำแบบและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)

                  - จัดทำแบบและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

                  - จัดทำงบการเงินรายเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

                  - จัดทำงบการเงินรายปี เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณของเอกสารและรายการค้าที่เกิด

ขึ้นใน แต่ละเดือน รวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจความซับซ้อนของประเภทธุรกิจของลูกค้า (โดยค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือน เริ่มต้นที่ 3,000 บาท/เดือน 

ฟรีให้คำปรึกษาในการ Setup ระบบเริ่มต้น)

 

บริการรับทำบัญชีของเราประกอบด้วย

          1.) ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

                  ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม -VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร

                     # จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

                     # จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

                     # จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

                     # จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม -VAT (ภพ.30)

                     # จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

                     # จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

                     # ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

 

             2.) ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

                    จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

                     # จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

                     # จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

 

          3.) ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย

                      ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

                       # ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

                       # บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อสมุดบัญชีขายสมุดบัญชีรับเงินสมุดบัญชีจ่ายเงินสมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท

                       # จัดทำงบทดลอง และงบการเงิน

                       # จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

                       # จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

                       # จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่นรายละเอียดลูกหนี้รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น

                       # ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

                       # ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

Visitors: 4,358,189