เพื่อ ให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การควบคุมภายในที่ดีจะช่วยป้องกันและสามารถตรวจสอบพบข้อผิดพลาด จากการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที ทั้งที่โดยมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม ระบบบัญชีที่ดีจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 

 

ขอบเขตการดำเนินงาน

ใน ธุรกิจแต่ละประเภทย่อมมีคุณสมบัติและเอกลักษณ์พิเศษเป็นของตัวเอง ที่แตกต่างกันไป ซึ่งทำให้การควบคุมภายในและระบบบัญชีมีความแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นการวางรูประบบบัญชีจะรวมถึงการวางระบบเอกสาร ระบบบัญชี ระบบรายงานและระบบสอบยันภายใน โดยจะเน้นเฉพาะระบบบัญชีทางการเงินของท่าน จึงต้องมีการบันทึกข้อมูลและสรุปรายการที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ รวมทั้งการรายงานฐานะการเงินและวัดผลการดำเนินงาน ให้ฝ่ายจัดการได้ทราบเป็นระยะ เพราะหน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้ และค่าใช้จ่าย มีกระจัดกระจายอยู่ตามแต่ละสาขา การกำหนดวิธีการและการออกแบบเอกสารบัญชี ฯลฯ เพื่อที่จะช่วยให้การควบคุมภายในของท่านมีประสิทธิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

ค่า บริการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน ขึ้นอยู่กับการประมาณการเวลาที่ต้องใช้ ในการวางระบบซึ่งแตกต่างกันตามขนาด ประเภท จำนวน สาขา และปริมาณการดำเนินธุรกิจของแต่ละกิจการ กรุณาติดต่อเราเพื่อคุยรายละเอียดงาน

 

อัตราค่าบริการพิเศษอื่นๆ

กรณีต้องการให้สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของท่าน กรุณาติดต่อเราเพื่อคุยรายละเอียดงาน