คำขอ : แบบ บอจ.1 , (หน้าหนังสือรับรอง) (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านล่างของหน้าแบบ บอจ.1)

รายการ : แบบ บอจ.3 (ใช้ทั้ง 2 หน้า)

เอกสารประกอบรายการ : แบบ ก.

เอกสารประกอบ

1.) แบบ บอจ.5
2.) สำเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
3.) สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
4.) สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)
5.) สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
6.) กรณีมีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัดตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนหรือต่ำกว่าร้อยละ 40 ของ ทุนจดทะเบียน แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ กระทำการแทนบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีสัญชาติไทยส่งหลักฐานแสดงที่มาของ เงินลงทุนซึ่งปรากฎจำนวนเงินสอดคล้องกับจำนวนเงิน ที่ชำระค่าหุ้นแล้วของผู้ถือหุ้นแต่ละคน ดังนี้

a.          สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ

b.          เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น หรือ

c.          สำเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระค่าหุ้น

7.) แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ

8.) สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน

9.) สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

10.) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)