คำขอ : แบบ ลช.1, หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรอง ให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ ลช.1 )

รายการ แบบ ลช.2

เอกสารประกอบรายการ :-

เอกสารประกอบ

1.) สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (ถ้ามี)

2.) สำเนา รายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมและมีมติ เป็นเอกฉันท์ในการตั้งผู้ชำระบัญชีหรือตั้งผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการทุกคน เป็นผู้ชำระบัญชี พร้อมทั้งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกคน ที่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ดังกล่าว ( ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชำระบัญชีมิใช่กรรมการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)

3.) สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)

4.) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน

5.) สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

6.) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

1.