ท่านจะได้รับบริการดังต่อไปนี้

1.)   การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจะกระทำตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งรวมถึงการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการทดสอบรายการบัญชี เท่าที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาเห็นว่าจำเป็นในแต่ละกรณี โดยที่การตรวจสอบนั้นมิได้มุ่งหมายจะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ผลของการตรวจสอบดังกล่าวอาจจะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาด หรือการทุจริตในบางเรื่องก็ได้

วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีที่จะ เสนอต่อผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการของบริษัทว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควร และได้จัดทำขึ้นสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงาน เป็นอย่างอื่นสำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผล และข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชีดังกล่าว

2.)  การรายงานเรื่องที่พบจากการตรวจสอบ ในการตรวจสอบนี้ถ้าได้พบข้อบกพร่องหรือเรื่องที่พึงแก้ไขในระบบการควบคุม ภายใน และวิธีการบัญชี สำนักงานจะรายงานให้ทราบ รวมทั้งอาจเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของงานสอบบัญชี ด้วยในทางปฎิบัติ สำนักงานจะหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะรายงาน ต่อผู้บริหารระดับสูง


 

อัตราค่าบริการ

สำนักงาน กำหนดค่าสอบบัญชีตามชั่วโมงทำงานที่คาดว่า จะใช้ในการตรวจสอบตามระดับ ความรับผิดชอบและความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นตาม ที่จ่ายจริง เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ฯลฯ

อนึ่ง การพิจารณาระบบงานหรือระบบบัญชี งานวางระบบบัญชีทางด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบริการ ทางด้านภาษีอากร หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร ถือเป็นงานนอกเหนือจากงานสอบบัญชีที่กล่าวข้างต้น