คุณจะได้อะไรจากเรา

# คุณสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องและทำให้ประหยัดภาษีมากที่สุด

# คุณมั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี

# คุณไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงาน และฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี

# คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงานและพนักงานบัญชี

# คุณจะทราบข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจอย่างทันเวลา

   

บริการรับทำบัญชีของเราประกอบด้วย

1.) ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

# ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม -VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร

# จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

# จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

# จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

# จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม -VAT (ภพ.30)

# จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

# จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

# ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

2.) ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

# จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

# จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

# จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

3.) ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย

# ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

# ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

# บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท

# จัดทำงบทดลอง และงบการเงิน

# จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

# จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

# จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น

# ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

# ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

 

ค่าบริการสำหรับการรับทำบัญชีประจำเดือน สำนักงานกำหนดค่าทำบัญชีตามปริมาณของรายการค้าที่เกิดขึ้น (ซื้อ-ขาย-รับเงิน-จ่ายเงิน-จ่ายเงินสดย่อย-ฝากธนาคาร-ผ่านเช็ค-รายการ ปรับปรุง) โดยคำนึกถึงความยากง่ายในการทำบัญชี และระดับความรับผิดชอบ และความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ต้องใช้